menu

Návrh VZN č. 2/2023 o výške úhrad za prenájom priestorov a vybrané služby poskytované obcou Kláštor pod Znievom

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh: 

Návrh VZN č. 2/2023 o výške úhrad za prenájom priestorov a vybrané služby poskytované obcou Kláštor pod Znievom, ktorý bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom. K návrhu dodatku VZN môžu fyzické osoby a právnické osoby v lehote 10 dní od zverejnenia nariadenia uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä, ak nie sú zdôvodnené.

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-01-22 23:36:27