menu

Návrh rozpočtu na roky 2023-2025

Návrh rozpočtu 2023-2025

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh rozpočtu 2023-2025, ktorý bude predmetom rokovania na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom

K návrhu rozpočtu 2023-2025 môžu fyzické osoby a právnické osoby v lehote 10 dní od jeho zverejnenia uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí predkladateľ záverečného účtu prihliadať, a to najmä, ak nie sú zdôvodnené.

Na stiahnutie :

Zverejnené:  30. 11. 2022

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-11-30 23:42:27