menu

Návrh rozpočtu 2022-2024 + očakávaná  skutočnosť 2021

Návrh rozpočtu 2022-2024 + očakávaná  skutočnosť 2021

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh rozpočtu 2022-2024 + očakávaná  skutočnosť 2021, ktorý bude predmetom rokovania na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom, konaného dňa 10. 12. 2021.

K návrhu rozpočtu 2022-2024 + očakávaná skutočnosť 2021 môžu fyzické osoby a právnické osoby v lehote 10 dní od jeho zverejnenia uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí predkladateľ záverečného účtu prihliadať, a to najmä, ak nie sú zdôvodnené.

Na stiahnutie :

Zverejnené:  26. 11. 2021

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-11-27 19:25:55