menu

NÁVRH - DODATOK1 VZN3-2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území

Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva:


Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kláštor pod Znievom č. 3/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom


Obec Kláštor pod Znievom týmto Dodatkom dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určuje výšku dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na územíobce Kláštor pod Znievom.


Obec Kláštor pod Znievom upravuje v § 3 „Dotácie na jeden výkonový ukazovateľ“ nasledovné:


Pôvodné znenie:
Obec Kláštor pod Znievom určuje nasledovnú ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ:

Dieťa materskej školy vo veku od 3 rokov
x
2630,48
Žiak školského klubu detí
x
641,58
Potencionálny stravník – žiak základnej školy
x
192,47

Potencionálny stravník – dieťa materskej školy
(ako 1,5 násobok potencionálneho stravníka – žiaka základnej školy)

288,71Tento Dodatok č.1 k VZN č. 3/2023 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Kláštore pod Znievom dňa __.__. 2023, uznesením č. __/__/2023. Toto VZN nadobúda účinnosť: __.__.2023.


Návrh tohto VZN bol v zmysle §6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený vyvesením na úradnej tabuli dňa 22.1. 2023 a zvesený dňa 9.2. 2023

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-05-26 16:58:33