menu

NÁVRH - DODATOK1 VZN1-2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov - Kláštor pod Znievom

Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe, školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9, § 141 ods. 5 a 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z: z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov vydáva:


Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kláštor pod Znievom č. 1/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školský zariadeniach obce Kláštor pod Znievom


Obec Kláštor pod Znievom týmto Dodatkom dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určuje výšku príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školský zariadeniach obce Kláštor pod Znievom. Obec Kláštor pod Znievom dopĺňa nasledovné:


§ 6.3 Poplatok za nevratný obal na balenie obedov


Školská jedáleň poskytuje možnosť odobratia obeda v jednorázovom hygienickom obale. Za službu je účtovaný poplatok 0,30€, ktorý pokrýva náklady na nákup obalu.


Tento Dodatok č.1 k VZN č. 1/2023 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Kláštore pod Znievom dňa __.__. 2023, uznesením č. __/__/2023. Toto VZN nadobúda účinnosť: __.__.2023.


Návrh tohto VZN bol v zmysle §6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený vyvesením na úradnej tabuli dňa 22.1. 2023 a zvesený dňa 9.2. 2023

Prílohy:

 
Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-05-26 16:58:33