menu

Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh: 

Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kláštor pod Znievom č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bude predmetom rokovania na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom, konaného dňa 10. 12. 2021. K návrhu dodatku VZN môžu fyzické osoby a právnické osoby v lehote 10 dní od zverejnenia nariadenia uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä, ak nie sú zdôvodnené.

Zverejnené dňa: 26.11.2021

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-11-27 19:21:13