menu

Návrh Dodatku č. 10 k VZN č. 39/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh:

Dodatku č. 10 k VZN č. 39/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom, ktorý bude predmetom rokovania na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom, konaného dňa 24. 02. 2022. K návrhu dodatku VZN môžu fyzické osoby a právnické osoby v lehote 10 dní od zverejnenia nariadenia uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä, ak nie sú zdôvodnené.

Zverejnené dňa 10.02.2022

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-02-11 09:43:21