menu

NÁVRH - Záverečný účet 2022

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh Záverečného účtu obce za rok 2022, ktorý bude predmetom rokovania na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom dňa .... júna 2023.


K návrhu Záverečného účtu môžu fyzické osoby a právnické osoby v lehote 10 dní od jeho zverejnenia uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade.


Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí predkladateľ Záverečného účtu prihliadať, a to najmä, ak nie sú zdôvodnené.

 

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-05-26 17:04:04