menu

Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti - parc. č. C - KN 675/7, C - KN 675/37

Daňový úrad Žilina na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Daňový poriadok") vydáva

d r a žo b n ú v y h l á š k u na predaj nehnuteľnosti.

 

Na základe právoplatného daňového exekučného príkazu na predaj nehnuteľnosti č. 102010598/2020 zo dňa 18.12.2020 vydaného Daňovým úradom Žilina sa vykonáva predaj nehnuteľnosti. Predmetom dražby je:

nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Martin, katastrálny odbor, katastrálne územie Kláštor pod Znievom,na liste vlastníctva č. 1156:

zastavaná plocha a nádvorie, parcela č. C - KN 675/7 o výmere 89 m2, zastavaná plocha a nádvorie,parcela č. C - KN 675/37 o výmere 3.590 m2,

spoluvlastnícky podiel 1/2.

 

Dátum konania dražby: 12.04.2022

 

Miesto konania dražby: Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, 1. poschodie, zasadacia miestnosť č. 140.

 

Čas konania dražby: 10:00 hod.

 

Bližšie informácie nájdete v prílohe tohto oznamu. 

Prílohy:

Zverejnené dňa 21.02.2022

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-04-20 21:21:27