menu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom online - 04.03.2022

Dnes môžete sledovať online zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na linke https://www.youtube.com/watch?v=LFp5DEzKN4c, ktoré začne o 18:00 hod. v administratívnej budove Kláštor pod Znievom s programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení
 5. Návrh na odsúhlasenie zmluvy ku kúpe objektov splaškovej kanalizácie, ciest, osvetlenie IBV Kláštor pod Znievom zóna A
 6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov v miestnej časti Stanica parcela registra C č. 764/1 p. Ďuris – za dvorom. A stanovenie prípadného ďalšieho postupu predaja.
 7. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov v miestnej časti Stanica parcely registra C č. 737/1 a časť 736/1. A stanovenie prípadného ďalšieho postupu predaja.
 8. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov osobitným zreteľom časť parcely registra E č. 985/101 p. Hrdina – pred dvorom. A stanovenie prípadného ďalšieho postupu predaja.
 9. Správa o ukončenej kontrole hlavného kontrolóra č. 29/2021
 10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
 11. Správa o hospodárení obecnej sro za rok 2021
 12. Návrh na schválenie Dodatku č. 10 k všeobecnému záväznému nariadeniu č. 39/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom
 13. Prerokovanie žiadostí o dotácie z centier voľného času
 14. Prerokovanie návrhu na zvýšenie školného v Materskej škole Kláštor pod Znievom
 15. Rôzne
 16. Interpelácie poslancov
 17. Záver
Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-03-04 18:13:19