menu

V posledných dňoch sa po uliciach našej obce potuluje väčšie množstvo psov

V posledných dňoch sa po uliciach našej obce potuluje väčšie množstvo psov, v sobotu, 28. januára 2023 došlo dokonca k napadnutiu občianky psom... Týmto vyzývame majiteľa čierneho psa, ktorý sa potuloval na Moyzesovej ulici – v okolí Pizzerie, aby sa čestne prihlásil na OcÚ! Pokiaľ má jeho pes potrebné očkovania, občianka nebude musieť podstupovať vyšetrenia a žiť v neistote..

Upozorňujeme týmto majiteľov, aby zamedzili voľnému pohybu psov mimo chovného priestoru, nakoľko na území obce je voľný pohyb psa zakázaný! V zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. je možné vodiť psa mimo chovného priestoru len na vôdzke a viditeľne označeného známkou.

Ak majiteľ psa nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených, dopúšťa sa priestupku podľa zákona č. 282/2002 Z.z., za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky 165 € (§ 7 ods. 3), pričom priestupky tohto zákona prejednáva obec, v blokovom konaní orgán PZ.

Zároveň Vás tiež upozorňujeme, že v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, podľa § 22 ods. 6 je vlastník zvieraťa povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-01-30 23:56:57