menu

Verejná vyhláška - začatie obstarávania "Územného plánu obce Vrícko"

Protokolové číslo: OCÚVR-S2021/00100

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

obstarávateľ Územného plánu obce Vrícko 

v rámci prípravných prác v súlade s § 19 b zákona č. 50/1976 Zb. zákonov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

oznamuje

začatie obstarávania "Územného plánu obce Vrícko"

dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a ich odborným organizáciám, dotknutým fyzickým a právnickým osobám a verejnosti. 

 

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení, obce, samosprávny kraj a dotknuté orgány sú oprávnené oznámiť svoje stanovisko do 30 dní odo dňa, ked o ňom boli upovedomené doručením obstarávateľovi písomnou formou. 

Právnické a fyzické osoby, kt. sa podieľajú na využítí územia ako aj ostatná verejnosť, má v tejto fáze možnosť zapojiť sa do procesu prípravy obstarávania, poskytnúť relevantné podklady a formulovať požiadavky do 14.06.2021 písomnou formou doručením na adresu obecného úradu Vrícko. 

Podrobnejšie znenie verejnej vyhlášky nájdete v prílohe tohto oznamu. 

Zverejnené dňa: 04.05.2021

Súbor na stiahnutie Verejná vyhláška - Územný pán obce Vrícko.pdf

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-06-14 11:17:16