menu

Účel spracúvania osobných údajov – voľby 2022

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VOĽBY


 1. Účel spracovania osobných údajov:


Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:

 1. vedenia stáleho zoznamu voličov, 

 2. vedenia evidencie členov okresnej volebnej komisie, miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie,

 3. vedenia kandidátnej listiny,

 4. vydania hlasovacieho preukazu voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, kde sa následne vyčiarkne zo zoznamu voličov s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu,

 5. evidencie osoby splnomocnenej žiadateľom - voličom pri  prevzatí hlasovacieho preukazu.

 6. vedenia špeciálneho zoznamu voličov na základe žiadosti oprávneného voliča podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania o voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len “zákon č. 185/2022 Z.z.”)

 7. vedenia evidencie žiadosti oprávneného voliča podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania o voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s obdobím volieb, ktoré sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

Obec si na základe zákona č. 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon č. 180/2014 Z.z.”), zostavuje a vedie stály zoznam voličov, ktorí majú trvalý pobyt v obci a v ktorom sa nachádzajú Vaše osobné údaje (ako občana) a na základe zákona č. 185/2022 Z. z. si vedie špeciálny zoznam voličov.

Ako volič po príchode do volebnej miestnosti sa preukazujete svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje Vašu podobizeň a všetky údaje uvedené o Vás v zozname voličov. V prípade špeciálneho priebehu volieb sa preukazujete preukazom totožnosti špeciálnym členom komisie, ktorí prídu na Vami určené miesto.

Ak sa rozhodnete voliť v inom volebnom okrsku, nakoľko nebudete môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaný, obec Vám na Vašu žiadosť vydá hlasovací preukaz. V žiadosti uvádzate svoje osobné údaje, ktoré obec spracúva a na základe nich Vás vyčiarkne zo zoznamu voličov s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. 

V prípade, že by ste v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uviedli, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba ako vy, musíte v žiadosti takisto uviesť jej osobné údaje, ktoré musí obec spracúvať rovnako ako Vaše. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. 

Ak máte nariadenú izoláciu alebo karanténu v súvislosti s ochorením COVID-19, máte možnosť požiadať o špeciálny spôsob hlasovania, o ktorý si požiadate prostredníctvom žiadosti.

Spracúvame osobné údaje nielen voličov, ale aj členov okresnej volebnej komisie, miestnej volebnej komisie, ktorí dohliadajú na pripravenosť okrskových volebných komisií, zabezpečujú úlohy, prerokúvajú informácie okresného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb, prerokúvajú informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru, dohliadajú na spracovanie výsledkov hlasovania, vyhotovujú zápisnicu o výsledku hlasovania a odovzdávajú volebné dokumenty do úschovy okresnému úradu. Nasledovne sa spracúvajú údaje okrskovej volebnej komisie, ktorá zabezpečuje správny priebeh hlasovania, dopisuje voličov v deň konania volieb do zoznamu voličov, sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku a odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci. 

Na základe osobných údajov členov okresnej volebnej komisie, členov špeciálnej volebnej komisie, miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie si obec vedie evidenciu, pri ktorej je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutých osôb vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. 


 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

 1. Za účelom vedenia stáleho zoznamu voličov:

  • Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR

 2. Za účelom vedenia evidencie členov okresnej volebnej komisie, miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: 

  • Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR. 1. Za účelom vedenia kandidátnej listiny:

  • Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR


 1. Za účelom vydania hlasovacieho preukazu voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, kde sa následne vyčiarkne zo zoznamu voličov s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu:

  • Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.


 1. Za účelom evidencie osoby splnomocnenej žiadateľom - voličom pri  prevzatí hlasovacieho preukazu:

  • Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.


 1. Za účelom vedenia špeciálneho zoznamu voličov na základe žiadosti oprávneného voliča podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania o voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:

  • Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 1. Za účelom vedenia evidencie žiadosti oprávneného voliča podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania o voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:


 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 1. Za účelom vedenia stáleho zoznamu voličov:

  • Osobné údaje sa spracúvajú na základe zákona č. 180/2014 Z. z. 


 1. Za účelom vedenia evidencie členov okresnej volebnej komisie, miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: 

  • Osobné údaje sa spracúvajú na základe zákona č. 180/2014 Z. z. 


 1. Za účelom vedenia kandidátnej listiny:

  • Osobné údaje sa spracúvajú na základe zákona č. 180/2014 Z. z. 


 1. Za účelom vydania hlasovacieho preukazu voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, kde sa následne vyčiarkne zo zoznamu voličov s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu:

  • Osobné údaje sa spracúvajú na základe zákona č. 180/2014 Z. z. 


 1. Za účelom evidencie osoby splnomocnenej žiadateľom - voličom pri  prevzatí hlasovacieho preukazu:

  • Osobné údaje sa spracúvajú na základe zákona č. 180/2014 Z. z. 


 1. Za účelom vedenia špeciálneho zoznamu voličov na základe žiadosti oprávneného voliča podľa zákona č. 185/2022 Z. z. :

  • Osobné údaje sa spracúvajú na základe zákona č. 185/2022 Z. z. 


 1. Za účelom vedenia evidencie žiadosti oprávneného voliča podľa zákona č. 185/2022 Z. z.:


 1. Zoznam osobných údajov:

 1. Za účelom vedenia stáleho zoznamu voličov:


 1. Za účelom vedenia evidencie členov okresnej volebnej komisie, miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:


 1. Za účelom vedenia kandidátnej listiny:


 1. Za účelom vydania hlasovacieho preukazu voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, kde sa následne vyčiarkne zo zoznamu voličov s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu:


 1. Za účelom evidencie osoby splnomocnenej žiadateľom - voličom pri  prevzatí hlasovacieho preukazu:

  •  Meno, priezvisko, adresa a číslo občianskeho preukazu, podpis podľa zákona č. 180/2014 Z. z.


 1. Za účelom vedenia špeciálneho zoznamu voličov na základe žiadosti oprávneného voliča podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania o voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:

  • Meno a priezvisko, rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené, štátna príslušnosť, názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu.


 1. Za účelom vedenia evidencie žiadosti oprávneného voliča podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania o voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:

  • meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča, číslo občianskeho preukazu, telefonický kontakt.


 1. Dotknuté osoby:

 1. Za účelom vedenia stáleho zoznamu voličov:

  • voliči


 1. Za účelom vedenia evidencie členov okresnej volebnej komisie, miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

  • členovia komisie


 1. Za účelom vedenia kandidátnej listiny:

  •  kandidáti.


 1. Za účelom vydania hlasovacieho preukazu voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, kde sa následne vyčiarkne zo zoznamu voličov s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu:

  • voliči


 1. Za účelom evidencie osoby splnomocnenej žiadateľom - voliča pri  prevzatí hlasovacieho preukazu:

  • osoby splnomocnené žiadateľom.


 1. Za účelom vedenia špeciálneho zoznamu voličov na základe žiadosti oprávneného voliča podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania o voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:

  •  Oprávnení voliči, ktorí požiadajú o špeciálny spôsob volieb.


 1. Za účelom vedenia evidencie žiadosti oprávneného voliča podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania o voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:

  •  žiadatelia o špeciálny spôsob hlasovania.


 1. Lehoty uloženia osobných údajov:

 1. Za účelom vedenia stáleho zoznamu voličov:

  • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu trvania trvalého bydliska v obci.


 1. Za účelom vedenia evidencie členov okresnej volebnej komisie, miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

  • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu trvania trvalého bydliska v obci.


 1. Za účelom vedenia kandidátnej listiny:

  • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu trvania trvalého bydliska v obci.


 1. Za účelom vydania hlasovacieho preukazu voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, kde sa následne vyčiarkne zo zoznamu voličov s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu:

  • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu trvania trvalého bydliska v obci.


 1. Za účelom evidencie osoby splnomocnenej žiadateľom - voličom pri  prevzatí hlasovacieho preukazu:

  • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu.


 1. Za účelom vedenia špeciálneho zoznamu voličov na základe žiadosti oprávneného voliča podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania o voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:

  • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu trvania trvalého bydliska v obci.


 1. Za účelom vedenia evidencie žiadosti oprávneného voliča podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania o voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:

  • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu.


 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva. 


 1. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.


 1.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike. 


 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje, v prípade špeciálnych volieb aj citlivé osobné údaje.


 1. Zverejňovanie údajov

 1. Za účelom vedenia stáleho zoznamu voličov:

  •  Osobné údaje sa nezverejňujú.


 1. Za účelom vedenia evidencie členov okresnej volebnej komisie, miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

  • Osobné údaje sa nezverejňujú.


 1. Za účelom vedenia kandidátnej listiny:

  • Osobné údaje sa zverejňujú na kandidátnej listine, na základe Zákona č. 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky, adresu trvalého pobytu kandidáta,

  • Meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.


 1. Za účelom vydania hlasovacieho preukazu voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, kde sa následne vyčiarkne zo zoznamu voličov s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu:

  •  Osobné údaje sa nezverejňujú.


 1. Za účelom evidencie osoby splnomocnenej žiadateľom - voliča pri  prevzatí hlasovacieho preukazu:

  •  Osobné údaje sa nezverejňujú.


 1. Za účelom vedenia špeciálneho zoznamu voličov na základe žiadosti oprávneného voliča podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania o voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:

  •  Osobné údaje sa nezverejňujú..


 1. Za účelom vedenia evidencie žiadosti oprávneného voliča podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania o voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:

  •  Osobné údaje sa nezverejňujú.


 1. Automatizované rozhodovanie a profilovanie:

Nevykonáva sa.


 1. Oprávnené subjekty:

Iný oprávnený subjekt 


Na základe všeobecného záväzného právneho predpisu v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušný súd

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.

Orgány činné v trestnom konaní

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.


 1. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa obecklastor@obecklastor.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom. Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne prostredníctvom zodpovednej osoby, spoločnosti Top privacy services, s.r.o., ktorú poveril prevádzkovateľ dohľadom na ochranu osobných údajov.


Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-10-26 10:50:18