menu

OZNÁMENIE o zápise detí do MATERSKEJ ŠKOLY KLÁŠTOR POD ZNIEVOM na školský rok 2022/2023

OZNÁMENIE o zápise detí do MATERSKEJ ŠKOLY KLÁŠTOR POD ZNIEVOM  na školský rok 2022/2023

Na základe § 59 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení sa žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy v šk. roku 2022/2023 podáva formou tzv. zápisu, ktorý sa uskutoční 3. - 6. mája  2022 v čase  od 15:00 - 16:30 hod. v MŠ Kláštor pod Znievom,  A. Moyzesa 9. Preferujeme osobný kontakt s rodičmi a deťmi, aby mali možnosť oboznámiť sa s ponukou a priestormi MŠ.

Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v MŠ, respektíve stiahnuť na: https://drive.google.com/file/d/1YW1khU5dEek8y1K-dDl7ybx1Zw17vSeI/view alebo Žiadosť-o-prijatie-do-MŠ.pdf

 

Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa 

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú doručí  riaditeľke MŠ (osobne, poštou) spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a o očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nebude akceptovaná.

Podmienky prijatia: Na predprimárne vzdelávanie do MŠ sa prednostne prijímajú deti,  pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov budú  do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti od 3 rokov:

Pre deti so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemáme vytvorené vhodné podmienky. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do materskej školy si môžete osobne vyzdvihnúť v MŠ  od 31. mája do 15. júna 2022 počas prevádzky  MŠ (7:00-16:30 hod).

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-04-11 15:01:22