menu

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Vrícko

OU-MT-OSZP-2021/007339-Rj

12.05.2021

Okresný úrad Martin

odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin

 

Územný plán obce Vrícko - zaslanie oznámenia

Obstarávateľ, Obec Vrícko Obecný úrad, 038 31 Vrícko 136, doručil Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Vrícko“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní ako dotknutej obci zasielame.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente, ktorý bude posudzovaný podľa zákona o posudzovaní, je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-vricko

 

Vaše písomné stanovisko k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu tunajšieho Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie najneskôr do 15 dní od jeho doručenia. Prosíme o zaslanie Vášho stanoviska aj elektronickou poštou (Word formát) na adresu marta.rajnicova2@minv.sk.

 

Podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní dotknuté obce informujú do 3 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámia, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

 

Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19:

Podľa § 65g ods. 3 zákona č. 74/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti MŽP SR v súvislosti s ochorením COVID-19 počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, obec zverejňuje dokumentáciu podľa § 29 ods. 8 zákona v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené v týchto ustanoveniach. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od doby, keď bola o oznámení informovaná obcou. Príloha 1x Oznámenie o strategickom dokumente

 

 

Ing. Miroslav Matulavedúci odboru

 

 

Rozdeľovník k číslu OU-MT-OSZP-2021/007339-Rj

 

Obec Vrícko, Vrícko 136, 038 31 Vrícko

Obec Rajecká Lesná, Rajecká Lesná 82, 013 15 Rajecká Lesná

Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom

Obec Kľačno, Kľačno 326, 972 15 Kľačno

Obec Fačkov, Fačkov 69, 013 15 Fačkov

Obec Brieštie, Brieštie 76, 038 22 Brieštie

Obec Abramová, Abramová 8, 038 22 Abramová

 

 

Zverejnené dňa 13.05.2021

Súbor na stiahnutie ÚPO Vrícko 1.html

Súbor na stiahnutie ÚPO Vrícko 2.pdf

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-06-14 11:17:16