menu

Ochrana osobných údajov GDPR

25.5.2018 vstúpila v platnosť nová legislatíva tykajúca sa ochrany osobných údajov , preto vám prinášame informáciu o spracovaní osobných údajov na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

             

Prevádzkovateľ: Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 00316733, v súvislosti so svojou činnosťou spracúva osobné údaje na rôzne účely, poväčšine  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Prevádzkovateľ poveril zodpovednú osobu dohľadom nad ochranou osobných údajov. Povinnosti zodpovednej osoby podľa GDPR vykonáva externá konzultačná spoločnosť Top Privacy s.r.o.  Zodpovednú osobu možno podľa článku 38 ods. 4 kontaktovať na e-mailovej adrese: jelamaruskinova@topprivacy.sk.

Radi by sme vás taktiež informovali o spôsobe akým nakladáme s vašimi osobnými údajmi, o vašich právach ako aj o právnych základoch spracúvania osobných údajov.  Pri oboznamovaní sa s informáciou podľa článku 13 GDPR sa môžete stretnúť s pojmami, ktoré sú zadefinované nasledovne:

 

Vymedzenie základných pojmov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. miesto centrálnej správy prevádzkovateľa v Európskej únii, ak ide o prevádzkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte, okrem prípadu, keď sa rozhodnutia o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov prijímajú v inej prevádzkarni prevádzkovateľa v Európskej únii a táto iná prevádzka má právomoc presadiť vykonanie takýchto rozhodnutí, pričom v takom prípade sa za hlavnú prevádzkareň považuje prevádzkareň, ktorá takéto rozhodnutia prijala, 

 

 1. miesto centrálnej správy sprostredkovateľa v Európskej únii, ak ide o sprostredkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte alebo ak sprostredkovateľ nemá centrálnu správu v Európskej únii, prevádzkareň sprostredkovateľa v Európskej únii, v ktorej sa v kontexte činností prevádzkarne sprostredkovateľa uskutočňujú hlavné spracovateľské činnosti, a to v rozsahu, v  akom sa na sprostredkovateľa vzťahujú osobitné povinnosti podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.,

 

 

 

 

 

V ďalšej časti nájdete názvy informačných systémov, ktoré sú rozdelené podľa účelu spracúvania osobných údajov, každý z nich po rozkliknutí obsahuje podrobnú informáciu podľa článku 13 GDPR, ktorá vám podrobne vysvetlí prečo a ako spracovávame  vaše osobné údaje.

 

Účely spracúvania osobných údajov

O zamestnancoch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

 1. MZDY A PERSONALISTIKA,
 2. SPRÁVA REGISTRATÚRY,
 3. ÚČTOVNÉ DOKLADY,
 4. OHLASOVANIE  PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI,
 5. ŽIADOSTI PODĽA INFOZÁKNA,
 6. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE,
 7. PROPAGÁCIA.

            O obchodných partneroch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

 1. SPRÁVA REGISTRATÚRY,
 2. ÚČTOVNÉ DOKLADY,
 3. EVIDENCIA OBCHODNÝCH PARTNEROV,
 4. OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI,
 5. ŽIADOSTI PODĽA INFOZÁKONA,
 6. ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV A OBJEDNÁVOK,
 7. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE.

O obyvateľoch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

 1. ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV A OBJEDNÁVOK,
 2. EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA,
 3. SPRÁVA REGISTRATÚRY,
 4. SPRÁVA DANÍ A POPLATKOV,
 5. ÚČTOVNÉ DOKLADY,
 6. PROPAGÁCIA,
 7. POMOC V HMOTNEJ NÚDZI,
 8. OHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI,
 9. SPRÁVNE KONANIE,
 10. KATASTER,
 11. HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA,
 12. ŽIADOSTI PODĽA INFOZÁKONA,
 13. EVIDENCIA SÚKROMNE HOSPODÁRIACICH ROĽNÍKOV,
 14. STAVEBNÝ ÚRAD,
 15. PREVÁDZKOVANIE CINTORÍNA,
 16. KNIŽNICA,
 17. KAMEROVÝ SYSTÉM,
 18. OVEROVANIE PODPISOV A LISTÍN,
 19. SÚDNE SPORY,
 20. MATRIKA,
 21. VOĽBY,
 22. HLÁSNIK,
 23. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA.

 

Naša obec prevádzkuje aj školské zariadenie – materskú školu. Nakoľko spomenuté zariadenie nemá samostatnú právnu subjektivitu prevádzkovateľom spracovávajúcim osobné údaje detí a ich zákonných zástupcov je obec Kláštor pod Znievom.

 

O deťoch a ich zákonných zástupcoch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

 

 1. SPRÁVA REGISTRATÚRY,
 2. ÚČTOVNÉ DOKLADY,
 3. PROPAGÁCIA,
 4. PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA,
 5. JEDÁLEŇ,
 6. OHLASOVANIE PROTISPOLOĚNSKEJ ČINNOSTI,
 7. ŽIADOSTI PODĽA INFOZÁKONA,
 8. KAMEROVÝ SYSTÉM.

 

 

 

V neposlednom rade by sme vás chceli informovať o vašich právach na GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiada o iný spôsob poskytnutia.

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

Dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

 1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

 1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
 3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

 

Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá spôsobom uvedeným v samotnom súhlase alebo v tejto informácii, ak takej informácie niet platí, že súhlas odvolá kontaktovaním prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené vyššie. Zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu na základe udeleného súhlasu nie je jeho odvolaním dotknutá.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť / návrh na začatie konania dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na prevádzkovateľa a to písomnou formou alebo elektronickými prostriedkami na kontaktných údajoch uvedených vyššie.

 

           

Súbor na stiahnutie IP správa registratúry.pdf IP správa registratúry.pdf (59.4 kB)

Súbor na stiahnutie IP účtovné doklady.pdf IP účtovné doklady.pdf (60.5 kB)

Súbor na stiahnutie IP verejné obstarávanie.pdf IP verejné obstarávanie.pdf (102.9 kB)

Súbor na stiahnutie IP zverejňovanie zmlúv a objednávok.pdf IP zverejňovanie zmlúv a objednávok.pdf (59.9 kB)

Súbor na stiahnutie IP správne konanie.pdf IP správne konanie.pdf (55.7 kB)

Súbor na stiahnutie IP stavebný úrad.pdf IP stavebný úrad.pdf (56.1 kB)

Súbor na stiahnutie IP súdne spory.pdf IP súdne spory.pdf (58.9 kB)

Súbor na stiahnutie IP voľby.pdf IP voľby.pdf (57.1 kB)

Súbor na stiahnutie IP správa daní a poplatkov.pdf IP správa daní a poplatkov.pdf (58.7 kB)

Súbor na stiahnutie IP prevádzkovanie cintorína.pdf IP prevádzkovanie cintorína.pdf (56.5 kB)

Súbor na stiahnutie IP propagácia.pdf IP propagácia.pdf (57.4 kB)

Súbor na stiahnutie IP protispoločenská činnosť.pdf IP protispoločenská činnosť.pdf (56.4 kB)

Súbor na stiahnutie IP evidencia obyvateľov.pdf IP evidencia obyvateľov.pdf (58.8 kB)

Súbor na stiahnutie IP evidencia súkromne hospodáriacich roľníkov.pdf IP evidencia súkromne hospodáriacich roľníkov.pdf (55.4 kB)

Súbor na stiahnutie IP hlásnik.pdf IP hlásnik.pdf (55.8 kB)

Súbor na stiahnutie IP hospodárska mobilizácia.pdf IP hospodárska mobilizácia.pdf (62.1 kB)

Súbor na stiahnutie IP infozákon.pdf IP infozákon.pdf (59.6 kB)

Súbor na stiahnutie IP jedáleň.pdf IP jedáleň.pdf (57 kB)

Súbor na stiahnutie IP kamerový systém.pdf IP kamerový systém.pdf (55 kB)

Súbor na stiahnutie IP kataster.pdf IP kataster.pdf (57.5 kB)

Súbor na stiahnutie IP knižnica.pdf IP knižnica.pdf (57.8 kB)

Súbor na stiahnutie IP matrika.pdf IP matrika.pdf (97.2 kB)

Súbor na stiahnutie IP mzdy a personalistika.pdf IP mzdy a personalistika.pdf (86.1 kB)

Súbor na stiahnutie IP obchodní partneri.pdf IP obchodní partneri.pdf (54.5 kB)

Súbor na stiahnutie IP opatrovateľská služba.pdf IP opatrovateľská služba.pdf (105.8 kB)

Súbor na stiahnutie IP overovanie podpisov.pdf IP overovanie podpisov.pdf (56.1 kB)

Súbor na stiahnutie IP pedagogická dokumentácia.pdf IP pedagogická dokumentácia.pdf (60.3 kB)

Súbor na stiahnutie IP pomoc v hmotnej núdzi.pdf IP pomoc v hmotnej núdzi.pdf (60.6 kB)

späť

Vytlačiť

ÚVODNÁ STRÁNKA

KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

 

PRE NÁVŠTEVNÍKOV

 

SAMOSPRÁVA

 

ŠKOLSTVO

 

FARNOSŤ

 

SLUŽBY, OBCHODY, SPOJE

 

ŠPORT

 

ZÁUJMOVÉ SPOLKY

 

BURZA

 

ODKAZY A DÔLEŽITÉ ČÍSLA

 

PARTNERSKÉ MESTÁ A OBCE

 

VYJADRITE SA

 

MAPA STRÁNOK

 

SLUŽBY OBCE KLÁŠTOR POD ZNIEVOM S. R. O.

 

 

REKLAMNÝ PARTNER

webygroup

REGIÓN AKTUÁLNE

Firmy a službyUbytovanieStravovanieMapaLekárneInzerciaPonuka práceStavebníctvoAkcie a podujatiaTop ponuky

KALENDÁR

dnes je: 3.6.2021

meniny má: Karolína

podrobný kalendár

Podstránka z portála

ZAREGISTRUJTE SA

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

 
Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-06-14 11:17:16