menu

poloha

Obec Kláštor pod Znievom podľa územno-právneho členenia patrí do okresu Martin, kraja Žilinského. Rozprestiera sa v jeho JZ časti a tvorí časť západnej hranice medzi okresom Martin a Turčianske Teplice. Celková rozloha katastrálneho územia obce je 3903 ha.

Kláštor pod Znievom leží v západnej časti Turčianskej kotliny, pričom z troch strán je obkolesený pohoriami. Zo severozápadu a západu Malou Fatrou, z juhu Žiarskym pohorím. Východná časť klesá do Turčianskej kotliny, k nive rieky Turiec, kde jej tok predstavuje prirodzenú hranicu obce z východu.

Najsevernejším a súčasne najvyšším bodom je malofatranský vrchol Hnilickej Kýčery ( 1217 m n.m.). Najnižší bod obce je lokalizovaný pri rieke Turiec ( 435 m n.m. ) v blízkosti obce Valentová

Najzápadnejší bod sú malofatranské Skalky ( 1160 m n.m. ). Najjužnejším bodom sú južné svahy Sokola (1011 m n.m.).

Obec hraničí : zo severu s obcou Valča, zo severovýchodu s obcami Slovany, Rakovo, z východu s Laskárom, Valentovou, z juhovýchodu s obcami Socovce, Turčiansky Ďur, z juhu s Moškovcom a Ondrašovou, z juhozápadu s Vríckom a zo severozápadu s obcou Rajecká Lesná.

Hlavným tokom územia je potok Vríca, pretekajúci územím obce v dĺžke asi 9 km. Má viacero zdrojníc, najdôležitejšie pramene sú spod Kľaku a Reváňa. Kláštorskou dolinou preteká v dĺžke 22 km západovýchodným smerom až po ústie do Turca. Od roku 1656 veľkú časť jej vôd odoberá kanál, ktorý bol cez obec vykopaný za účelom pohonu papierní, na napájanie rybníkov pri obci, pre protipožiarne účely a tiež ako úžitková voda. V dôsledku tohto odklonu Vríca vo svojej dolnej časti na území obce Slovany cez letné mesiace často vysychá a má pomenovanie Suchá Vríca. Pod hradným vrchom Zniev pramení neveľký potok, na ktorom vybudovali v polovici 13 storočí mnísi rádu premonštrátov najstarší rybník v Turci – Vädžer. Vznikol prehradením rovnomenného potoka a ako jediná vodná nádrž v Turci slúži nepretržite svojmu účelu od svojho vzniku až po súčasnosť. Má rozlohu 5,4 ha.

Zlomami narušená výplň Turčianskej kotliny priaznivo ovplyvnila povrchový výstup minerálnych vôd. V súčasnosti sa využívajú z 33 prameňov 3, z ktorých sa v obci vyskytuje a využíva Kláštorná minerálna voda (od začiatku 90 – tych rokov). Jej vek odborníci odhadli na 22 000 rokov a v 230 m hlboký vrt umožňuje zachytávať minerálnu vodu v hĺbke 160 – 200 m.

Vzdialenosť Kláštora pod Znievom od vybraných slovenských miest cestnou infraštruktúrou:

Bratislava 200 km, Košice 251 km, Žilina 47 km, Martin 15 km, Turčianske Teplice 17 km.

Katastrálnym územím obce Kláštor pod Znievom prechádzajú nasledovné cesty: cesta II/519 Nitrianske Pravno – Kláštor pod Znievom – Príbovce, cesta III/ 518 19 Kľačno – Kláštor pod Znievom – Rakovo, cesta III/518 21 Kláštor pod Znievom – Turčiansky Ďur, cesta III/518 29 Kláštor pod Znievom – Kláštor pod Znievom a cesta III/519 6 .

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 30. 04. 2020 / 27. 04. 2023