menu

hlavný kontrolór

Ján Morgoš


Funkcia hlavného kontrolóra je upravená v § 18 zákona o obecnom zriadení, pričom je volený a odvolávaný obecným zastupiteľstvom.  Hlavný kontrolór obce je nezávislým a účinným kontrolný mechanizmus obecnej samosprávy, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť, v zmysle ustanovení zákona, pravidelne. Cieľom je overovať súlad fungovania obce so zákonom a zabezpečiť hospodárne, efektívne a účelné nakladanie s majetkom obce.

V súlade s § 18 zákona 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení môžete v tejto časti nájsť výsledky kontrolnej činnosti. 

Kontorlná činnosť hlavného kontrolóra

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 19. 06. 2020 / 18. 12. 2023