menu
Kláštor pod Znievom prejsť nižšie
Kláštor pod Znievom

Novinky

Obnova hradu Zniev - 2. brigáda
Obnova hradu Zniev - 2. brigáda

Pozývame Vás na druhú brigádu na záchranu nášho Znievskeho hradu.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru.
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru.

Okresné riaditeľstvo HAZZ v Martine vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Obnova hradu Zniev
Obnova hradu Zniev

13.7.2024 sa začína druhá sezóna obnovy Znievskeho hradu. Veríme, že kto môžete, prídete pomôcť priložiť ruku k jeho záchrane! Zraz brigádnikov v sobotu, 13.7.2024 o 8.30 hod. pred OcÚ Kláštor pod Znievom

Zvoz komunálneho odpadu v aktuálnom týždni
Zvoz komunálneho odpadu v aktuálnom týždni

Oznamujeme občanom, že zvoz komunálneho odpadu sa v aktuálnom týždni z dôvodu štátneho sviatku uskutoční v stredu, 3.7.2024 a vo štvrtok, 4.7.2024.

V piatok, 21. júna 2024 bude Obecný úrad zatvorený.
V piatok, 21. júna 2024 bude Obecný úrad zatvorený.

Informujeme Vás, že v piatok, 21. júna 2024 bude Obecný úrad zatvorený. Stránkový deň sa presúva na štvrtok, 20.júna 2024. Za pochopenie ďakujeme.

Majstrovstvá sveta záchranárskych psov sa skončili.
Majstrovstvá sveta záchranárskych psov sa skončili.

CI Majstrovstvá sveta záchranárskych psov 2024, ktorých dve disciplíny hostil práve Kláštor pod Znievom, sa skončili. Na záverečnom ceremoniáli si najlepší z najlepších prevzali svoje ocenenia.

Sprejovaním poškodzujú verejný i súkromný majetok
Sprejovaním poškodzujú verejný i súkromný majetok

V poslednom období sa na viacerých miestach v našej obci objavili nasprejované nápisy. Nakoľko došlo k poškodzovaniu majetku, konanie bude prešetrené Políciou SR.

Kláštorský jarmok 2024 - prihláška
Kláštorský jarmok 2024 - prihláška

KLÁŠTORSKÝ JARMOK 2024 - PRIHLÁŠKA Obec Kláštor pod Znievom Vás pozýva na KLÁŠTORSKÝ JARMOK 2024! Po veľmi úspešných ôsmich ročníkoch Vás pozývame na Kláštorský jarmok 2024. Pre návštevníkov bude aj tento rok pripravený bohat

Plomby na smetné nádoby
Plomby na smetné nádoby

Informácia k zvozu komunálneho odpadu.

viac...

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky, Dušan Lajka

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY Obec Kláštor pod Znievom v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta: Dušan Lajka nar. 8.11.1982

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Okresný úrad Martin vyhlasuje mimoriadnu situáciu z dôvodu zvýšeného nežiadúceho výskytu medveďa hnedého v zastavaných územiach miest a obcí a ich bezprostrednom okolí. Na základe zaznamenaných nežiadúcich výskytov medveďa hnedého v kontakte s ľuďmi nariadil okresný úrad nutnosť vykonať bezprostredné bezpečnostné opatrenia aj v našej obci.

Rozhodnutie o umiestnení stavby " Rozšírenie verejného vodovodu - IBV SEVERNÁ - trasa "A", trasa "B", trasa "C"

Rozhodnutie o umiestnení stavby " Rozšírenie verejného vodovodu - IBV SEVERNÁ - trasa "A", trasa "B", trasa "C"

Pozvánka OZ + program, 28.06.2024

Starosta obce Kláštor pod Znievom Ing. Vladimír Čambor zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na: 28.6. 2024, t. j. v piatok, o 18.00 hod. v budove Obecného úradu v Kláštore pod Znievom.

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu " Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj"

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Zdenko Šuťák

Rozhodnutie o dočasnom užívaní vodnej stavby

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“), podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v zmysle § 84 ods. 2 stavebného zákona, v zmysle § 73 vodného zákona a v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, A. p o v o ľ u j e d o č a s n é u ž í v a n i e

viac...

Pozvánky