menu

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu

Územnoplánovacia informácia resp. vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemkov sa vydáva pre účely projektovej a investičnej prípravy zámeru využitia nehnuteľností z hľadiska jeho súladu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Obce Kláštor pod Znievom.

Územnoplánovacia informácia/vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemkov nenahrádza rozhodnutia (povolenia), stanoviská, vyjadrenia alebo opatrenia obce ako stavebného úradu, či orgánu verejnej správy podľa osobitných predpisov

 

Potrebné doklady:

 

Vybavuje: Miroslava Krupárová

Kontakt: podatelna@obecklastor.sk

Poplatok: bez poplatku

Doba vybavenia: 30 dní

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 07. 12. 2023 / 07. 12. 2023