menu

Obchodná verejná súťaž prenájom majetku obce Kláštor pod Znievom č. 1/2021

Obchodná verejná súťaž

prenájom majetku obce Kláštor pod Znievom č. 1/2021

 

V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a § 281 a nasl. Obchodného zákonníka obec Kláštor pod Znievom týmto

 

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž o predkladaní ponúk na uzatvorenie nájomných zmlúv k nebytovým priestorom vo vlastníctve obce Kláštor pod Znievom.

Predmetom prenájmu je:

Podmienky súťaže vyhlasovateľ určuje nasledovne:

 1. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy (ďalej len „návrh“) sa predkladá k ponuke, návrh je uvedený pri verejnej obchodnej súťaži na www.obecklastor.sk
 2. Návrh sa predkladá v nepriehľadnej, neporušenej a zalepenej obálke. Obálku predkladateľ označí čitateľným nápisom „obchodná súťaž č. 1/2021 - neotvárať“ . Na obálke predkladateľ uvedie meno a priezvisko/obchodné meno a adresu bydliska/sídlo/miesta podnikania.
 3. Obsahom obálky s návrhom je:
  1. u fyzických osôb overená kópia dokladu totožnosti, u právnických osôb výpis z obchodného registra
  2. návrh na uzatvorenie zmluvy, v ktorom predkladateľ vymedzí účel nájmu a výšku ponúkaného nájomného, ktoré nesmie byť nižšie ako minimálne nájomné stanovené v týchto podmienkach
  3.  súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v rozsahu nevyhnutnom na účely obchodnej verenej súťaže
 4. Informácie a údaje obsiahnuté v návrhu nesmú byť predkladateľom označené ako dôverné.
 5. Návrh musí byť doručený na Obecný úrad Kláštor pod Znievom (M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom) najneskôr do 12:00 hod. dňa 14.10.2021. Uvedené platí aj pre návrhy zasielané poštou. Na návrhy doručené po termíne sa neprihliada.
 6. Na návrh, ktorý nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 3. týchto podmienok sa nebude prihliadať. Kontrola náležitostí návrhov prebehne pri otváraní obálok.
 7. Otváranie obálok predkladaných návrhov je stanovené na 15.10.2021 o 18.00 na obecnom úrade v Kláštore pod Znievom.
 8. Oznámenie o víťaznom návrhu bude zverejnené prostredníctvom úradnej tabule obce a webovej stránky obce www.obecklastor.sk v lehote najneskôr do 10-ich dní po otvorení obálok s návrhmi. Oznámenie o výsledku súťaže bude súčasne zaslané všetkým predkladateľom návrhov.
 9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
  1. právo obchodnú verejnú súťaž zrušiť
  2. právo zmeniť podmienky súťaže
  3. právo odmietnuť všetky predložené návrhy
  4. právo predĺžiť lehotu na výber víťazného návrhu a vyhodnotenie súťaže
 10. Predložený návrh možno meniť len v lehote do 12:00 hod. dňa 15.10.2021, a to tak, že predkladateľ predloží novú obálku s novým návrhom, ktorý musí spĺňať všetky náležitosti podľa bodu 2. a 3. Na obálke okrem iného uvedie poznámku „zmena návrhu“.
 11. Predložený návrh možno odvolať najneskôr do 12:00 hod. dňa 15.10.2021. Odvolanie návrhu musí byť písomné
 12. Za víťazný bude vyhlásený návrh, ktorý
  1. splní všetky podmienky súťaže a
  2. ponúkne najvyššiu sumu nájomného a vzhľadom na účel nájmu ako i s prihliadnutím na zamýšľanú činnosť nájomcu a navrhnuté podmienky nájmu bude predstavovať pre rozvoj obce najväčší prínos, pričom na posúdenie tohto kritéria bude vyhlasovateľ najmä zohľadňovať charakter činnosti predkladateľa; dostupnosť obdobných služieb v obci, ak predkladateľ poskytuje služby alebo dostupnosť obdobných tovarov, ak predkladateľ predáva tovary; možnosť spolupráce s obcou prípadne inými subjektmi na území obce; charakter podnikateľského zámeru; prípadnú predchádzajúcu spoluprácu s obcou; možnosť vytvorenia pracovných miest pre obyvateľov obce; spoločenský, kultúrny alebo iný obdobný prínos pre obec a možnosť spolupráce v týchto oblastiach; plnenie záväzkov voči obci v prípade predchádzajúcej spolupráce, referencie od iných obcí a pôsobenie predkladateľa na ich území, schopnosť predkladateľa riadne plniť svoje peňažné záväzky s prihliadnutím na verejne dostupné údaje.

Na spresnenie sa dodáva, že výška nájomného nie je jediným rozhodujúcim kritériom.

 1. Okrem vyššie uvedených podmienok vyhlasovateľ ďalej vymedzuje nasledovné požiadavky na obsah zamýšľanej zmluvy:
  1. Nájom sa uzatvára na dobu určitú, alebo na dobu neurčitú na základe predloženého súťažného návrhu a určenia v priloženej zmluve.
  2. Nájomca nie je oprávnený bez súhlasu prenajímateľa prenechať nebytový priestor alebo jeho časť do užívania tretej osobe.
  3. Minimálna výška nájomného:
   za nebytové priestory podľa čl. I. týchto podmienok 10 EUR/rok/m2
  4. Nájomné bude účtované prenajímateľom mesačne za predchádzajúci kalendárny mesiac. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru, najmä náklady na dodávku elektrickej energie, vody, plynu, kúrenie, nie sú v cene nájomného.
  5. Nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečovať obvyklú údržbu predmetu nájmu.
  6. Nájomca si prenajíma nebytový priestor v stave, v akom sa nachádza ku dňu uzavretia písomnej zmluvy o nájme, nemá voči takémuto stavu námietky a ani si na osobitné vlastnosti nebytového priestoru nenárokuje. Úpravy, ktoré je potrebné vykonať, aby mohol nájomca užívať predmet nájmu na dohodnutý účel, nájomca zabezpečí na vlastné náklady.
  7. Nájomca môže vykonávať na predmete nájmu úpravy len so súhlasom prenajímateľa, a to na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu.
  8. Nájomca je povinný pred začatím užívania predmetu nájmu zložiť na účet obce depozit vo výške 3 – mesačného nájomného. Zloženie depozitu je podmienkou odovzdania predmetu nájmu do užívania. Depozit slúži na zabezpečenie pohľadávok obce voči nájomcovi, ktoré vzniknú v súvislosti s nájmom. Príslušenstvo depozitu vzniknuté počas doby jeho zloženia patrí obci.
 2. Podmienky uvedené v bode 13. musia byť súčasťou návrhu. V prípade, ak predkladateľ predloží návrh bez uvedených podmienok, má sa za to, že s nimi výslovne a bezvýhradne súhlasí a že tieto sú súčasťou návrhu.
 3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na úpravu písomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov, pričom úpravy zmluvy nesmú byť v rozpore s víťazným návrhom ani s týmito podmienkami obchodnej verejnej súťaže.
 4. Vyhlasovateľ súťaže neuhrádza navrhovateľovi náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži.

 

Príloha: Návrh nájomnej zmluvy VOS 12021 Kláštor pod Znievom (doc)

 

V Kláštore pod Znievom, 29.9.2021

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-10-11 20:26:38