menu

starostka obce

Mgr. Erika Cintulová

043/49 33 100, 0911 253 880

obecklastor@obecklastor.sk

 

Starosta obce:

- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,

- vykonáva obecnú správu,

- rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, osobitnými predpismi, štatútom alebo iným rozhodnutím OZ, vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, ak tým v jednotlivých prípadoch nepoverí (nesplnomocní) zástupcu starostu, alebo iných zodpovedných pracovníkov obecného úradu,

- používa obecné insígnie,

- podpisuje VZN obce, vnútorné dokumenty obce a uznesenia OZ,

- starosta môže pozastaviť výkon uznesenia OZ ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné.